haikyuukarasunogroupshot

Haikyuu! Karasuno Group Shot

A group shot of Karasuno High’s volleyball team.

Leave a Reply